Людмила Цолова

  Дела, докладвани от върховен съдия Людмила Цолова

  image_pdfimage_print

  Решение №44/26.06.2019 по т. д. №1368/2018

  За задължението на въззивната инстанция при произнасянето си да обсъди доводите на страните в рамките на предмета на спора,очертан от тях и във връзка с оплакванията,въведени с въззивната жалба и отговора на нея,като формира изводите си,след като прецени всички правно релевантни факти и обсъди всички допустимо събрани и относими към спора доказателства, излагайки съображения защо възприема едни,а отхвърля други.
  Определение за допускане до касационно обжалване

  Определение № 303 от 11.06.2019 г. по гр. д. № 2992/2018 г.

  Има ли правно действие новото вписване на ипотеката, предвидено в чл. 172, ал. 2 ЗЗД, спрямо третите лица, придобили и вписали правата си върху имота, служещ за обезпечение, преди извършването на това вписване, но в рамките на действието на вписването по чл. 172, ал. 1 ЗЗД?

  Решение № 215 от 18.01.2019 г. по т. д. № 3156/2017 г.

  За допустимите рамки, в които следва да се приложи разпоредбата на чл. 20 ЗЗД за тълкуване волята на страните при задължаването им, в случаите, когато целта, която се преследва с възникването на правоотношението и неговият предмет са регламентирани със специална изрична правна норма.

  Определение № 496 от 12.11.2018 г. по т. д. № 1574/2018 г.

  От кой момент започва да тече давността по чл. 534, ал. 2 ТЗ относно ефектите с падеж на предявяване – дали от датата на падежа на задължението, съответен на изтичането на срока за предявяване за плащане на ефекта /чл. 487, ал. 1 ТЗ/ или от изтичане срока на прекия менителничен иск по чл. 531 ТЗ?
  Определение

  Определение № 363 от 31.07.2018 г. по т. д. № 1224/2018 г.

  Относно производството по допускане на обезпечение на бъдещ иск, досежно правоотношения с международен елемент и за обвързаността на съда, сезиран с молба за обезпечаване на бъдещ иск, от необходимостта да проверява приложимостта в производството по чл. 390 ГПК и сл. на чуждо материално право, относимо към спорното правоотношение и начина, по който следва да процедира при липсата на данни за съдържанието му.

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО