Любка Богданова

  Дела, докладвани от върховен съдия Любка Богданова

  image_pdfimage_print
  Решение

  Решение № 169 от 30.10.2017 г. по гр. д. № 4377/2016 г.

  Допустим ли е искът по чл. 76 ЗС при влязло в сила решение по чл. 108 ЗС, с което на основание чл. 108 ЗС лицето, предявило владелческия иск, е осъдено да предаде имота на ответника по него, а искът по чл. 76 ЗС се основава на факти, настъпили до приключване на съдебното дирене в производството по влязлото в сила решение по чл. 108 ЗС?
  Решение

  Решение № 379 от 10.01.2012 г. по гр. д. № 300 / 2011 г.

  Може ли да бъде прекратен трудов договор с работещ пенсионер на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ, когато работещият пенсионер е придобил право и получава пенсия за осигурителен стаж и възраст по време на действието на трудовия договор ?
  Решение

  Решение № 116 от 21.04.2012 г. по гр. д. № 865/2010 г.

  Кога се приема, че е настъпило изменение на длъжностното щатно разписание за педагогическия персонал- от утвърждаване на списък образец № 1 от директора на училището или от съгласуването му с Регионалния инспекторат на образованието, и какво значение има съгласуването предвидено в чл. 10 от Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите на преподавателската работа и реда за определяне числеността на персонала в системата на народната просвета? Кой трябва да се включи в подбора по чл. 329 КТ, когато той е задължителен- отсъстващият титуляр на длъжността или неговия заместник?
  Решение

  Решение № 319 от 22.01.2013 г. по гр. д. № 437/2012 г.

  Налице ли е съкращаване на щата по чл.328, ал.1, т.2 КТ за определена длъжност при запазване или увеличаване на общата численост на персонала по щатното разписание и задължителен ли е подбора по чл.329 КТ между ръководител на структурно звено и заетите в това звено, при положение, че се съкращава само длъжността на ръководителя, която е единствена ?
  Решение

  Решение № 224 от 25.11.2013 г. по гр. д. № 1894/2013 г.

  Допустимо ли е наред със задължение за връщане на задатък в двоен размер /чл. 93, ал. 2 ЗЗД/ кумулативно да се дължи и неустойка /чл. 92 ЗЗД/, в случай че двете обезпечения са уговорени за неизпълнение на едно и също задължение по предварителен договор ?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО