Кръстьо Яначков

  Дела, докладвани от върховен съдия Кръстьо Яначков

  image_pdfimage_print
  Решение на общо събрание

  Тълкувателно решение № 1 от 28.12.2005 г. по тълк. д. № 1/2004 г.

  1. За да е редовен записът на заповед от външна страна, достатъчно ли е изразът "запис на заповед" да е посочен само в заглавието или следва да е включен и в съдържанието на документа по чл. 535, т. 1 ТЗ?
  2. Изразите "безусловно обещавам" или "безусловно се задължавам" абсолютно условие за валидност на записа на заповед ли са или за спазването на изискването по чл. 535, т. 2 ТЗ е достатъчно в документа да не е поставено условие за пораждане действието на поетото задължение за плащане?
  3. За да е налице подлежащо на изпълнение вземане, следва ли записът на заповед да е бил предявен за плащане? В случай, че издателят на записа на заповед отказва да удостовери предявяването му за плащане, или се укрива, как следва да се удостоверява извършеното предявяване за плащане - само чрез протест или чрез нотариална покана, писмо с обратна разписка, телеграма или по друг начин?
  4. Допустимо ли е издаване на изпълнителен лист и за лихвата върху сумата по записа на заповед, считано от датата на падежа до датата на подаване на молбата за издаване на изпълнителен лист. В случай, че в молбата по чл. 242, ал. 1 ГПК /отм./ не е посочен точният размер на лихвата и не е внесена съответна държавна такса, допустимо ли е издаването на изпълнителен лист за лихвата?
  5. При подаване на молбата за издаване на изпълнителен лист въз основа на запис на заповед, следва ли пред съда да се представи оригиналът на записа на заповед или е достатъчен заверен от страната препис или нотариално заверено копие?
  6. Допустимо ли е издаване на изпълнителен лист по реда на чл. 237, б. в ГПК във вр. с чл. 42 ЗБ /отм./ за целия размер на отпуснатата сума при предсрочна изискуемост на банков кредит, поради наличие на някои от основанията по чл. 432, ал. 1 ТЗ?
  7. Допустимо ли е издаване на изпълнителен лист по реда на чл. 237, б. в ГПК във вр. с чл. 42 ЗБ /отм./ по молба на банката кредитор срещу поръчителите?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО