Камелия Маринова

  Дела, докладвани от върховен съдия Камелия Маринова

  image_pdfimage_print

  Решение №144/06.12.2019 по дело №1076/2019

  За определянето на нематериалния принос в осигуряване благополучието на семейството.
  Определение за допускане до касационно обжалване

  Определение №493/27.11.2019 по дело №1902/2019

  С оглед на какви обстоятелства следва да се извърши преценка дали кадастралната карта отразява вярно границата между съседни имоти, ако същите са реституирани по реда на ЗСПЗЗ в границите на урбанизирана територия въз основа на удостоверение и скица по чл.13, ал.5 ППЗСПЗЗ и чл. 13, ал.6 ППЗСПЗЗ, нанесени са в действащ кадастрален план след реституцията и са урегулирани за пръв път при действието на ЗУТ?

  Определение №196/19.11.2019 по дело №3641/2019

  Налице ли е неизпълнение на указанията на съда за вписване на молба по чл. 341, ал. 2 ГПК, с която в предмета на делбата се включва недвижим имот, ако страната не може да изпълни същите в срок, поради неприключило производство по отстраняване грешка в кадастралната карта и невъзможност имота да се индивидуализира съобразно изискването на чл. 6, ал. 3 ПВ?

  Решение №123/14.11.2019 по дело №4370/2018

  За дължимите от съда действия в производство по извършване на съдебна делба на урегулирани поземлени имоти при наличие на положително становище за поделяемост на експертния съвет по устройство на територията на общината, предписание на главния архитект на общината, за което съделител поддържа, че е незаконосъобразно и при наличие на разлика в границите на имотите по решението за допускане на съдебната делба, кадастралната карта и подробния устройствен план.
  Определение за допускане до касационно обжалване

  Определение №421/10.10.2019 по дело №1502/2019

  Релевантен ли е факта, че недвижим имот, собственост на съпруга-едноличен търговец, е заплатен чрез средства от банков кредит, който не е изплатен към момента на фактическата раздяла, както и към момента на предявяване на иска по чл.30 СК в случаите, в които съпруга-нетърговец претендира принос в придобиването на този имот чрез полагане на труд и как в тази хипотеза следва да се изчисли стойността на вземането по чл.30 СК?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО