Камелия Ефремова

  Дела, докладвани от върховен съдия Камелия Ефремова

  Решение на общо събрание

  Тълкувателно решение № 1/2017 от 03.12.2018 г. по тълк. д. № 1/2017 г.

  1. Какъв е процесуалният ред, по който се развива производството по молба по чл. 625 ТЗ, депозирана от кредитор, при подготовката й за разглеждане в открито съдебно заседание - приложимост на чл. 131 ГПК – чл. 133 ГПК по отношение на реда по чл. 629 ТЗ, ал. 2 и ал. 4;
  2. Какви са критериите по прилагането на чл. 673, ал. 3 ТЗ спрямо кредиторите със спорни (приети и неприети) вземания, по отношение на които е предявен иск по чл. 694, ал. 1 ТЗ - простира ли се по отношение на тях изискването за представяне на убедителни писмени доказателства, както по отношение на кредиторите по чл. 637, ал. 3 ТЗ, или е достатъчен фактът на предявяването на иска, за да се премине към преценка дали да бъдат допуснати до участие в събранието на кредиторите;
  3. Допустимо ли е провеждането на събрание на кредиторите за избор на нов синдик преди одобряване на списъка по реда на чл. 692 ТЗ и ако е допустимо, кои кредитори са легитимирани да гласуват в него;
  4. Допустими ли са доказателства, различни от писмените, в производството по чл. 692, ал. 3 ТЗ;
  5. Допустимо ли е списъкът по чл. 668, ал. 1, т. 1 ТЗ да бъде съставян и по други критерии, освен посочените в закона, и ако са налице обективни пречки за съставяне на списък по търговските книги на длъжника, как се отразява това на свикването на първо събрание на кредиторите;
  6. Подлежи ли на обжалване определението по чл. 638, ал. 3 ТЗ;
  7. От кой момент тече срокът по чл. 698, ал. 1 ТЗ за предлагане на оздравителен план: от момента на обявяване в търговския регистър на определението на съда за одобряване на списъка на приетите вземания, предявени в срока по чл. 685 ТЗ или след обявяване в търговския регистър на определението на съда за одобряване на списъка на приетите вземания, предявени в допълнителния срок по чл. 688, ал. 1 ТЗ;
  8. Подлежи ли на обжалване определението по чл. 674 ТЗ, с което съдът по несъстоятелността отказва свикване на събрание на кредиторите;
  9. Могат ли получените суми от продажбата на имущество, върху което е учредена ипотека или залог, да служат за покриване на предплатените от кредиторите разноски по чл. 629б ТЗ или на разноските по чл. 722, ал. 1, т. 3 ТЗ (и в частност възнаграждения на синдика), когато получената сума от продажбата на имуществото не е достатъчна за пълното удовлетворяване на обезпечения кредитор с привилегия по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ;
  10. Чия собственост стават недвижимите имоти и движимите вещи, останали непродадени в производството по несъстоятелност след прекратяване на производството и заличаване на длъжника от търговския регистър.
  Решение

  Решение № 292 от 16.10.2018 г. по т. д. № 3148/2017 г.

  Може ли въззивният съд да даде разрешение на правния спор, което нито е въвеждано, нито е обсъждано от страните, както и по въпросите, свързани с тълкуването на договорите и предпоставките за новация на задълженията по чл. 107 ЗЗД.
  Решение

  Решение № 291 от 16.10.2018 г. по т. д. № 3095/2017 г.

  Когато първоинстанционният съд е дал неправилна правна квалификация на спора, следва ли въззивният съд да даде правилната и постанови решение по спора като инстанция по съществото му или следва да обезсили като недопустимо първоинстанционното решение и да върне делото за ново разглеждане?
  Когато въззивният съд констатира, че исковата молба не отговаря на изискванията на чл. 127, ал. 1 ГПК, следва ли същият да извърши действията по чл. 129, ал. 2 ГПК и постанови решение по поправената искова молба, респ. прекрати производството при неизпълнение на указанията му от ищеца или следва да обезсили решението на първата инстанция по нередовната искова молба и върне делото за ново разглеждане от нея?
  Решение

  Решение № 27 от 10.02.2017 г. по т. д. № 478 / 2016 г.

  Относно начина за определяне на обезщетението за неимуществени вреди по реда на чл. 52 ЗЗД, в т. ч. и за необходимостта да бъдат съобразени конкретните социално-икономически условия в страната и лимитите на отговорност на застрахователите.
  Решение

  Решение № 30 от 28.04.2017 г. по т. д. № 2334 / 2015 г.

  Когато застрахователят писмено е отказал плащане на застрахователно обезщетение, без да оспори валидността на застрахователния договор, означава ли това признаване на неговата валидност и допустимо ли е впоследствие в хода на съдебното производство да релевира възражение за нищожност при положение, че по същия застрахователен договор вече е имало доброволно плащане по предходна щета?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО