Иво Димитров

  Дела, докладвани от върховен съдия Иво Димитров

  image_pdfimage_print
  Решение

  Решение № 61 от 21.10.2015 г. по т. д. № 894 / 2014 г.

  Допустимо ли е страните да уговарят неустойка за забавено изпълнение на парични задължения – чл. 92 ЗЗД и тяхната свобода ограничена ли е от чл. 10, ал. 2 ЗЗД, както и може ли съдът да намалява размера на неустойката до размера на законната лихва на основание ПМС 72/08. 04. 1994 г.?
  Решение

  Решение № 122 от 06.10.2015 г. по т. д. № 1941 / 2014 г.

  Относно разпределението на доказателствената тежест в производство по иск с правно основание чл. 422, ал. 1, вр. с чл. 417, т. 9, предл. първо от ГПК с предмет установяване съществуването на вземане на ищеца – поемател по запис на заповед след издадена в негова полза заповед за изпълнение и подадени срещу същата възражения по ред на чл. 414, ал. 1 от ГПК от издателя и поръчителя по записа на заповед.
  Решение

  Решение № 62 от 06.10.2015 г. по т. д. № 958 / 2014 г.

  Въпросът за евентуалното наличие на договор между страните за учредяване право на строеж е въведен в делото с писмена защита, депозирана след края на устните състезания в първоинстанциото производство от третото лице помагач по делото. Процесният договор по никакъв начин не урежда отстъпване на право на строеж. Налице е противоречие между изложените от ищците твърдения относно обстоятелствата, на които искът им се основава и формулирания петитум на исковата молба по иска с правно основание чл. 34 ЗЗД. Уважаването на последния има за предпоставка прогласяването на договора за нищожен и на свой ред за редовността му е наложително да е налице пълна идентичност на формулираната в петитума претенция за връщане на даденото.
  Решение

  Решение № 85 от 21.10.2015 г. по т. д. № 597 / 2014 г.

  Възниква ли отговорност за солидарните длъжници при неизпълнение на кредит, който е отпуснат по Програма на банката за предоставяне на микрокредити на търговски дружества и кооперации, ЕТ и съдружници в търговски дружества, когато нито кредитополучателя, нито солидарните длъжници отговарят на изискванията за получаване на кредита?
  Решение по чл. 290 ГПК

  Решение № 158 от 22.03.2016 г. по т. д. № 1919 / 2014 г.

  Следва ли възрастта на загиналия да има решаващо значение при определяне на обезщетението за неимуществени вреди и може ли необходимостта от грижи за пострадалия, сама по себе си да води до намаляване на размера на същото обезщетение?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО