Ирина Петрова

  Дела, докладвани от върховен съдия Ирина Петрова

  image_pdfimage_print

  Решение №134/02.12.2019 по дело №2780/2018

  За процесуалните задължения за анализ и цялостна преценка на всички доказателства при обосноваване от въззивната инстанция на фактическите и правни изводи по спора.
  Определение

  Определение №514/02.12.2019 по дело №2170/2019

  Въззивният съд не е следвало да преценява дали към момента на произнасянето си /„настоящия момент“/ искът е допустим, а да извърши преценката си след влизане в сила на акта на съда по несъстоятелността във връзка с редовността/основателността на подаденото от кредитора възражение. Допуснато е нарушение на основополагащ принцип на съдопроизводството. В случая въпросът за допустимостта на предявения иск е решен в явно противоречие с дължимата съгласно чл.235,ал.2 ГПК преценка на фактите, настъпили след предявяване на иска, които са от значение за спорното право. Очевидната неправилност е видна от самите мотиви на обжалвания акт.
  Определение за допускане до касационно обжалване

  Определение №497/04.11.2019 по дело №932/2019

  При спиране действието на предоставена концесия за добив на подземни богатства на основание чл. 68, ал. 1 ЗПБ поради нарушаване клаузите на сключения концесионен договор, дължи ли концесионерът концесионно плащане за периода на спирането?

  Определение №476/21.10.2019 по дело №882/2019

  Какво е задължението на съда, съгласно чл.271 ГПК и чл.272 ГПК да обсъди в мотивите на акта си всички възражения и доводи на страните и липсата им опорочава ли съдебния акт?
  Определение

  Определение №417/01.10.2019 по дело №1810/2019

  Съгласно чл. 101, ал. 1, изр. 1 ГПК съдът следи служебно за надлежното извършване на процесуалните действия. Произнасянето на СГС по реда на чл.577 ГПК във вр. с чл.32а ПВ е по нередовна частна жалба без съдът да е изпълнил задълженията си за даване указания и определяне на срок за отстраняване на нередовността на процесуалното действие по подаването й. Постановеният краен съдебен акт е недопустим.

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО