Галина Иванова

  Дела, докладвани от върховен съдия Галина Иванова

  image_pdfimage_print
  Определение

  Определение №709/02.12.2019 по дело №1882/2019

  Законосъобразно и правилно ли е осъждането на лице, което не е било страна в наказателното производство от гражданския съд въз основа на влязла в законна сила осъдителна присъда на наказателния съд основано на задължителната сила, предвидена в чл. 300 от ГПК?

  Решение №124/28.10.2019 по дело №1427/2017

  Относно кръга на лицата, имащи право на обезщетение за неимуществени вреди при причинена смърт когато лицата не са били припознати от починалия.

  Определение №587/23.10.2019 по дело №2022/2017

  В хипотезата на няколко еднородни парични задължения каква е поредността на погасяване когато изпълнението не е достатъчно да погаси всички задължения?

  Решение №126/18.10.2019 по дело №1785/2018

  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички събрани по делото доказателства относно естеството на връзката и поддържаните отношения между пострадалия и ищцата като предпоставка за определяне на принадлежността й към кръга на правоимащите да претендират обезщетение за вреди?

  Определение №621/11.10.2019 по дело №2965/2017

  Ответникът в производството по чл. 68 ЗБН вр. чл. 66, ал. 6 ЗБН може ли да бъде представляван от юрисконсулт? В случай, че юрисконсулт на банката в качеството си на пълномощник на синдика е допуснат да извършва съдопроизводствени действия, дължат ли се разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение при решаване на делото в полза на ответника?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО