Евгений Стайков

  Дела, докладвани от върховен съдия Евгений Стайков

  image_pdfimage_print

  Определение №636/18.10.2019 по дело №2334/2019

  Компетентен ли е въззивният състав, сезиран с частна жалба, да отмени определение за прекратяване на производството по чл. 126, ал. 1 ГПК ако констатира, че предпоставките за прекратяване на производството са отпаднали след постановяване на първоинстанционното определение?

  Решение №140/14.10.2019 по дело №711/2017

  Защитата на кредитора по чл.135 ЗЗД при последваща разпоредителна сделка, извършена от лицето, в чиято полза длъжникът се е разпоредил с имуществото си, е чрез предявяване на иска по чл. 135, ал. 1 ЗЗД за недействителност по отношение на него не само на първоначалната сделка с имуществото на длъжника, но и на последващите сделки, които го увреждат. Исковете могат да бъдат предявени и самостоятелно, но при наличие на предпоставките на чл.213 ГПК следва да бъдат разгледани в едно производство. Въззивното решение в допуснатата му до касационно обжалване част не е недопустимо, тъй като исковете са разгледани в рамките на едно исково производство. Не обуславя недопустимост на въззивното решение обстоятелството, че както първата инстанция, така и въззивния съд са се произнесли по два обективно съединени иска по чл. 135, ал. 1 ЗЗД (за недействителност на първоначалната разпоредителна сделка и на последващата разпоредителна сделка). Исковете могат да бъдат предявени и самостоятелно, но следва да бъдат разгледани в едно производство.

  Решение №141/14.10.2019 по дело №2839/2018

  Длъжен ли е въззивният съд да се произнесе с мотиви по всички въведени в процеса твърдения и възражения на страните?

  Решение № 342 от 12.12.2018 г. по т. д. № 152/2018 г.

  За съотношението между срока за връщане на допълнителните парични вноски по чл. 134, ал. 1 ТЗ и времето, което е необходимо за покриване на загубите и преодоляване на временната необходимост от парични средства.
  Решение

  Решение № 265 от 01.08.2018 г. по т. д. № 2553/2017 г.

  Приложима ли е разпоредбата на чл. 735, ал. 2 ТЗ при наличие на предпоставките по чл. 632, ал. 4 ТЗ за прекратяване на производството по несъстоятелност?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО