Емил Марков

  Дела, докладвани от върховен съдия Емил Марков

  image_pdfimage_print
  Определение за допускане до касационно обжалване

  Определение № 422 от 30.07.2019 г. по т. д. № 3069/2018 г.

  При наличието на клауза в Договор за банков кредит за момента/датата на уведомяване за настъпване на предсрочна му изискуемост, а и след като правото на банката за това не е било упражнено в срок от 5 /пет/ години, т.е. в пределите на общата погасителна давност по чл. 110 ЗЗД, настъпва ли погасителен ефект при неспазването на уговорения момент/дата на уведомяване и кой е моментът, от който погасителната давност започва да тече?
  Определение за допускане до касационно обжалване

  Определение № 346 от 01.07.2019 г. по т. д. № 2367/2018 г.

  При безспорно установено по делото заемно правоотношение и фактически предоставен финансов ресурс с дати, предхождащи тази на сключването на процесната спогодба с нотариална заверка на подписите и издадена въз основа на нея заповед за изпълнение, следва ли в исковото производство, образувано по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК, да се приеме, че уговорката за плащане в съдържанието на същата спогодба е в противоречие с нормата на чл. 38, ал. 1 ЗЗД, тогава, когато същата е сторена въз основа на допълнителни споразумения, съставени и подписани от страните в период, когато кредиторът по спогодбата е бил едновременно законен представител на длъжника, едноличен собственик на капитала, но и законен представител на принципала на ответното дружество, възразило в срока по чл. 414 ГПК, че не дължи изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение?

  Решение № 8 от 14.05.2019 г. по т. д. № 832/2018 г.

  Какви сделки и действия следва да се определят като извършени в кръга на обичайната дейност на търговеца, на базата на какви критерии следва да се преценява дали определена сделка или действие попадат в категорията на такива, извършени в обхвата на обичайната дейност на търговеца според израза в текста на чл. 646, ал. 5 ТЗ?
  В кръга на обичайната дейност на длъжника ли са действията и сделките които обслужват основната му дейност и са свързани с нея, в това число договори за заеми, средствата по които са изразходвани за обслужване на основната дейност на дружеството?
  Определение

  Определение № 401 от 06.08.2018 г. по т. д. № 596/2018 г.

  При предявен иск по чл. 82 ЗЗД за обезщетяване на вреди под формата на пропуснати ползи, произтичащи от забавено изпълнение на поето задължение за прехвърляне на собствеността върху недвижим имот, необходимо ли е да съществува сигурност за увеличаване на имуществото на ищеца?
  При предявен иск по чл. 82 ЗЗД за обезщетение на вреди под формата на пропуснати ползи, пропуснато от забавено изпълнение на поето задължение за прехвърляне на собствеността върху недвижим имот, необходимо ли е да бъде установен фактът на създадени между ищеца и трети лица правоотношения във връзка с този обект по повод ползването или разпореждането с него, които да са били осуетени именно в резултат от забавата на длъжника?
  Определение

  Определение № 287 от 05.06.2018 г. по т. д. № 2281/2017 г.

  Допустимо ли е при наличие на задължителна съдебна практика относно приетия процент на съпричиняване на едно от пострадалите лица, то при определяне на съпричиняването от страна на другите пострадали и идентичен механизъм на настъпване на вредоносното събитие, да се определя различна степен на съпричиняване?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО