Емилия Донкова

  Дела, докладвани от върховен съдия Емилия Донкова

  image_pdfimage_print

  Решение №129/28.11.2019 по дело №1026/2019

  Има ли качеството на съпруг – недлъжник, съпругът, срещу когото изпълнителен лист не е издаван, ако вземането, за което е издаден изпълнителен лист срещу другия съпруг произтича от задължение, поето за задоволяване нуждите на семейството?
  Има ли постановлението за възлагане вещно-правно действие при неуведомяване на другия съпруг съобразно правилата на чл.502 ГПК и чл.503 ГПК за извършването на публична продан на имот, притежаван в режим на съпружеска имуществена общност?

  Решение №108/18.11.2019 по дело №178/2019

  За приложимостта на разпоредбата на чл. 18з, ал. 3 ППЗСПЗЗ, когато не е установено, че възстановеният имот е бил обект на замяна по ЗТПС, наличието на идентичност между имота, получен при замяната и владения от ответниците имот, както и при липса на частно правоприемство между лицето, придобило имота по силата на тази замяна и ответниците.

  Решение №107/16.10.2019 по дело №3980/2018

  Погасява ли се правото на преминаване, възникнало преди урегулирането на процесния имот по силата на правна сделка или по давност, когато действащият подробен устройствен план не предвижда възможност за достъп до него?

  Определение №408/25.09.2019 по дело №1555/2019

  Допустимо ли е по предявен отрицателен установителен иск ответникът да предяви насрещен отрицателен установителен иск и съответно преценка допустимостта на постановеното по насрещния отрицателен установителен иск въззивно решение?

  Решение № 72 от 09.07.2019 г. по гр. д. № 3589/2018 г.

  Текла ли е придобивна давност за времето от внасянето на делбеното дело в архив до възобновяването на същото?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО