Дияна Ценева

  Дела, докладвани от върховен съдия Дияна Ценева

  image_pdfimage_print
  Определение

  Определение №211/29.11.2019 по дело №3011/2019

  Възможно ли е при предявен отрицателен установителен иск за собственост да възникне правен интерес от главно встъпване по реда на чл. 225 ГПК и зависи ли главното встъпване от наличието на правен интерес на третото лице да бъде помагач на ответника?

  Решение №153/18.11.2019 по дело №3645/2018

  Дали липсата на надлежно издадена по реда на чл. 45, ал. 3 ППЗСПЗЗ скица за обособяване на прилежащ терен към съществуваща сграда има за последица нищожност на сделката за продажба поради невъзможен предмет?

  Решение №154/15.11.2019 по дело №4231/2018

  За значението на удостоверението и скицата по чл. 13 ППЗСПЗЗ, ал. 4, 5 и 6 за индивидуализацията на недвижим имот, за който е постановено решение за възстановяване на правото на собственост в реални граници.

  Решение №155/08.11.2019 по дело №295/2019

  Съгласно чл. 268 ГПК въззивният съд разглежда жалбите в открито заседание, за което страните се призовават по реда на Глава VІ ГПК чрез връчване на призовка със съдържанието, посочено в чл. 57 ГПК. Задължителен реквизит от това съдържание е посочването на мястото и времето на заседанието. Когато страната е била надлежно призована за съдебно заседание на една дата, и след връчване на призовката съдът насрочи съдебното заседание за друга дата, за която уведоми страните, логично е да се предположи, че е извършено пренасрочване на делото за втората дата. В тази хипотеза не може да се приеме, че е налице редовност на призоваването за първата дата и пропускът на страната или нейният пълномощник да вземат участие в проведеното на тази дата съдебно заседание е резултат от тяхната процесуална небрежност. Актовете на съда, в това число и тези по движението на делото, трябва да са точни, ясни и безпротиворечиви, за да не пораждат неяснота и съмнение относно това какво е разпоредил съда.

  Решение №121/22.10.2019 по дело №3419/2018

  Кога се счита приложена дворищната регулация и в кои случаи следва да се приеме, че е отпаднало отчуждителното й действие и тя отпада като придобивно основание за собствеността върху придаваемите места?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО