Борислав Белазелков

  Дела, докладвани от върховен съдия Борислав Белазелков

  Решение №224/14.11.2019 по дело №2004/2019

  За необходимото съдържание на исканията за мнение от Трудово-експертната лекарска комисия и на предварително разрешение от Инспекцията по труда, както и на експертното решение с мнението на Трудово-експертната лекарска комисия по чл. 333, ал. 2 КТ и на предварително разрешение на Инспекцията по труда по чл. 333, ал. 1 КТ.
  Определение за допускане до касационно обжалване

  Определение №350/30.09.2019 по дело №2665/2019

  Кога е налице закриване на част от предприятието, вътрешна реорганизация и съкращение на щата и какво правно значение имат тези три форми за правото, съответно за задължението на работодателя да извърши подбор, когато се преустановява осъществяването на някоя дейност и когато същата дейност продължава да се осъществява в същото или в друго населено място?
  Определение за допускане до касационно обжалване

  Определение № 574 от 04.07.2019 г. по гр. д. № 2046/2019 г.

  От кога започва да тече срокът за въззивно обжалване на съдебното решение, от първото му връчване на страната или от последващото връчване на упълномощения адвокат или назначения служебен защитник обуславя допустимостта на решението?
  Дължи ли се обезщетение за вреди при наличието на неизправност на двете страни по договора в различни моменти?

  Решение № 30 от 07.05.2019 г. по гр. д. № 2125/2018 г.

  За значението на практиката на съда по правата на човека (ЕСПЧ) при тълкуването на разпоредбите на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС); за чие поведение отговаря държавата и по-специално отговаря ли тя за поведението на вещите лица; както и за правното значение на отделни забавяния с оглед на общата продължителност на делото.

  Решение № 90 от 19.04.2019 г. по гр. д. № 3539/2018 г.

  За приложимостта на чл. 18 ЗС (установяващ обикновена писмена форма без нотариална заверка на договорите за придобиването и разпореждането с имоти - частна държавна или общинска собственост) при предоставяне на вещно право на ползване на земи от държавния поземлен фонд и за съотношението му с изискването за форма на договора за аренда съгласно чл. 3, ал. 1 ЗАЗ.

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО