Борис Илиев

  Дела, докладвани от върховен съдия Борис Илиев

  Решение № 120 от 24.04.2019 г. по гр. д. № 3768/2018 г.

  Частичното, забавено или неточно изпълнение на задълженията на приобретателя по договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане поражда ли право за прехвърлителя по този договор да го развали?

  Решение № 52 от 06.03.2019 г. по гр. д. № 3636/2018 г.

  Може ли да се квалифицира като „тежко” нарушението явяване на работа след употреба на алкохол, ако не са настъпили допълнителни вредни последици; различна ли е тежестта на нарушението, състоящо се в употреба на алкохол по време на работа в сравнение с явяването на работа след употреба на алкохол; по-тежко ли следва да се наказват извършилите такова нарушение работници, които изпълняват рискови професии, от тези, чиито трудови функции не са свързани с повишен риск?

  Определение № 808 от 24.10.2018 г. по т. д. № 2644/2018 г.

  За задълженията, които съдът има при преценка на свидетелски показания, дадени от заинтересовани лица.
  Решение

  Решение № 205 от 08.10.2018 г. по гр. д. № 5039/2017 г.

  При липса на влязъл в сила административен акт относно наличието на трудова злополука, допустимо ли е фактът на злополуката и нейният характер да се установява в рамките на производството по предявен иск за обезщетяване на вредите от нея, ако административният орган не е изпълнил императивното си задължение да проведе задължително разследване по чл. 7 НУРРОТЗ (Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки)?
  Решение

  Решение № 204 от 05.10.2018 г. по гр. д. № 3342/2017 г.

  За правомощието на съда да осъществява служебно, при липса на възражение от заинтересованата страна, проверка за валидността на завещателно разпореждане, без да обоснове какъв обществен интерес налага това.

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО