Бонка Дечева

  Дела, докладвани от върховен съдия Бонка Дечева

  Решение №157/31.10.2019 по дело №4152/2018

  За задължението на въззивната инстанция да действа като инстанция по същество, като прави собствена преценка на събраните доказателства и да постанови безпротиворечиви мотиви.
  Определение

  Определение №177/28.10.2019 по дело №3784/2019

  Обстоятелството, че адвокатския хонорар е изплатен на адвокатското дружество, в което участва процесуалния представител, е без значение, тъй като именно адвокатското дружество е правно-оранизационна форма, чрез която адвокатите могат да упражняват дейността си. Ответникът е представляван от адвокат от посоченото дружество и е заплатил уговорения с договора за правна помощ хонорар. Предвид отхвърляне иска, ищецът дължи направените разноски от ответника независимо, че е освободен от заплащането на такси и разноски – чл. 78, ал. 3 ГПК и чл. 78, ал. 6 ГПК.

  Определение №485/28.10.2019 по дело №1788/2019

  Налице ли е правен интерес и трябва ли да се изследва въпроса дали по отношение на наследодателя на ищците в производство по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ е изтекла придобивна давност, към кой момент и за допустимите възражения против активната легитимация на ищеца по този иск от ответниците?

  Решение №158/22.10.2019 по дело №4171/2018

  Изграждането на постройка на регулационната граница, чийто обем навлиза в имота на ищците във височина съставлява пречка за пълноценно използване на имота им и пречи ли за нормалното огряване от слънцето такава сграда, ако покрива й надвишава нормативно допустимата височина, т.е. ако нарушава строителните правила и норми?

  Решение №156/18.10.2019 по дело №3811/2018

  Длъжен ли е съдът да призове назначеният служебен пълномощник по Закона за правна помощ ако призовката, респективно съобщението е получено не лично от страната, а от друго лице по правилото на чл. 46 ГПК?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО