Албена Бонева

  Дела, докладвани от върховен съдия Албена Бонева

  Решение №237/24.10.2019 по дело №2065/2016

  За обхвата на силата на присъдено нещо на решение по частичен иск и при уважаване на частичен иск, за непредявената част, формира ли се сила на присъдено нещо относно страните и правопораждащите юридически факти, без тези, имащи отношение към размера на задължението, над вече присъдения?

  Решение №306/22.10.2019 по дело №4482/2017

  За критериите и съотношението между тях при определяне на вредите, съответно обезщетението от нарушение на правото на разглеждане и решаване на дело в разумен срок съгласно чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС и има ли значение качеството на страната по забавеното дело при преценка на критерия предмет на производството?

  Решение №203/07.10.2019 по дело №2497/2018

  За правните последици на вписването в регистъра на корабите, наети по договор за беърбоут чартър, когато корабът е нает от лице, непопадащо в обхвата на тези по чл. 39а, ал. 1 КТК и корабът е плавал под българско знаме (по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)
  За задълженията на съда при разглеждане на спора да обсъди всички релевантни и допустими доказателства, възражения и твърдения на страните, поради наличие на хипотезата. (по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

  Решение № 74 от 25.07.2019 г. по гр. д. № 2999/2018 г.

  1. Когато съдът в доклада си по делото е приел нещо за ненуждаещо се от доказване, може ли и ако да, при какви условия, да мотивира решението си с извод, че същото обстоятелство е недоказано? (по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)
  2. Може ли вземането по договор да е обезпечено със запис на заповед с по-ранна дата? (по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)
  3. Налице ли е преклузия, когато доказателственото искане е направено във второ по ред съдебно заседание във връзка с факти, установени за първи път в това заседание? (по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

  Решение № 59 от 14.05.2019 г. по гр. д. № 1614/2018 г.

  Липсата на нормативно установено отстояние от 300 метра по чл. 46, ал. 1, т. 2 от Наредба № 16 от 2001 г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците (отм. ДВ бр. 74/21.09.2010 г.) между пътни знаци В26 води ли до отмяна на ограничението на скоростта, което те предписват, при положение че не са налице предпоставките по чл. 50, ал. 1 от ППЗДвП., или ограничението на скоростта остава задължително за съблюдаване и изпълнение?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО