Бойка Ташева

  Дела, докладвани от върховен съдия Бойка Ташева

  Решение

  Решение № 933 от 10.09.2010 г. по гр. д. № 3468/2008 г.

  Допустимо ли е установяването на право на собственост по реституция не само с нотариален акта, а и с други доказателства – с експертиза, с която е констатирано, че по А. от 1951г. е бил одържавен по ЗНЧИМП недвижим имот, бивша собственост на Държавна пивоварна, в който акт на ръка е добавено, че предприятието е бивша собственост на СД “Б. П.”, и че с А. от 1952г. на същото основание е одържавен бивш имот на това дружество, със заявление на членовете на СД за размера на дяловете им и със заповедта от 1997г. за деактуването на имотите, който въпрос е решен в противоречие с практиката, обективирана в решения по гр.д. № 944/1994г. на ВС, III ГО, решение по гр.д. № 418/2001г. на ВКС IV ГО, решение на ВКС IV Б ГО по гр.д. № 2055/2005г. и т.1 и т.3 от ТР № 6/2005г? Произвела ли е вещно-правен ефект сделката по нотариалния акт от 2000г., дори и нейн предмет да е чужд имот, разрешението на който въпрос от въззивния съд противоречи на приетото в решение на ВКС I ТО по гр.д. № 154/2007г? Относно неизясняване от въззивния съд на предмета на делото чрез задължителен доклад по чл. 108 ГПК /отм./, което противоречи на съдебната практика, обективирана в решения на ВКС II ГО по гр.д. № 567/2003г. и решение на ВКС II ГО по гр.д. № 634/2003г.
  Решение

  Решение № 934 от 13.09.2010 г. по гр. д. № 3657/2008 г.

  Е ли нищожен поради накърняване на добрите нрави договорът за продажба, по който представителят на продавача, действащ за себе си и като купувач, са се споразумели за цена на продавания имот, неколкократно по-ниска от пазарната?
  Решение

  Решение № 830 от 30.12.2009 г. по гр. д. № 2649/2008 г.

  Относно недопускане на още един свидетел за установяване на твърдяно от касаторите обстоятелство.
  Решение

  Решение № 583 от 21.07.2011 г. по гр. д. № 1483/2009 г.

  Следва ли въззивния съд да основе изводите си на запис на заповед от 08.IХ.2000г., задължението по който не е посочено в исковата молба и не е въведено чрез изменение на иска и поради това е неотносим към спора?
  Решение

  Решение № 612 от 22.03.2011 г. по гр. д. № 1024/2009 г.

  Относно непреценка от въззивния съд на възраженията на касатора-ответник по приложението в случая на разпоредбите на чл. 74 КТ, чл. 75 КТ и чл. 8, ал. 2 КТ, както и за недобросъвестно упражняване от ищеца на процесуалните му права /чл. 3 ГПК/.

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО