Съдия докладчик:

  Съдия-докладчик по делото

  Решение № 64 от 22.05.2019 г. по гр. д. № 1909/2018 г.

  За допустимостта на свидетелските показания за установяване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен в писмена форма, и за погасяване на установени с него парични задължения, при оспорване на твърденията за това и при липса на съгласие на насрещната страна, ако страната по делото, която твърди, че е била страна по такъв предварителен договор, нито го представя по делото, нито твърди, че писменият документ за сключването на предварителния договор е загубен или унищожен не по нейна вина.
  Определение за допускане до касационно обжалване

  Определение № 250 от 20.05.2019 г. по гр. д. № 66/2019 г.

  Чия е доказателствената тежест за доказване правото на собственост по предявен положителен установителен иск за собственост /или ревандикационен иск/ в случаите, в които ищецът се легитимира с констативен нотариален акт по давност по чл. 587 ГПК, а ответниците- с акт за общинска или държавна собственост и договор за придобиване на собствеността от общината или държавата?

  Решение № 129 от 20.05.2019 г. по гр. д. № 4466/2018 г.

  Следва ли да се приемат за доказани предпоставките на чл. 225, ал. 1 КТ, и конкретно времето през което незаконно уволненият работник/служител е останал без работа, когато той е представил с исковата молба препис(фотокопие) от трудовата си книжка, от което е видно, че след вписаното прекратяване на трудовото правоотношение с ответника-работодател, няма извършени други вписвания за постъпване на работа при същия или друг работодател, без да са ангажирани никакви други доказателства в тази насока, включително и без да е направена от съда констатация по оригинала на трудовата книжка ?

  Решение № 254 от 20.05.2019 г. по гр. д. № 4863/2017 г.

  За задължението на въззивния съд да разгледа и обсъди всички доводи и възражения на страните в рамките на оспорената част на решението и да отговори на оплакванията във въззивната жалба, включително и когато приеме, че някое възражение не е основателно следва ли да го обсъди в мотивите си.
  Ккогато във въззивната жалба са въведени оплаквания за допуснати от първата инстанция нарушения във връзка с доклада – нарушение на чл. 146, ал. 1, т. 5 ГПК и чл. 145, ал. 2 ГПК, дължи ли въззивният съд даване на указания до страните за възможността да предприемат процесуални действия, които са пропуснали да извършат в първата инстанция, поради отсъствие, непълнота или неточност на доклада и дадените указания?

  Определение № 300 от 16.05.2019 г. по гр. д. № 206/2019 г.

  При наличие на нередовност по чл. 628, ал. 1 ТЗ на молба за откриване на производство по несъстоятелност, подадена от длъжника, следва ли съдът да постанови решение по същество или следва да остави молбата без движение и при неотстраняване на нередовностите – да я остави без разглеждане и да прекрати производството?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО

  {"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}