loader image
Страницата се зарежда...

Invest in crypto the smart way!

Making Blockchain & Crypto accessible and usable for everyone

Providing the most powerful multi-chain tool you need to access blockchain infrastructure, earn yields, and integrate smart DeFi solutions.

Earn up to 17%

Annual interest paid daily

Borrow instantly

Over 25+ currencies available

Your Web3 Journey Starts Here

For Users

Stake and earn yields

Stake your favorite coins on the BlockChain and earn highest yields while maintaining liquidity and fast transaction times.

For Builders

Build on reliable networks

BlockChain is easy to use and powerful to build with. Every aspect of the platform was designed to support development.

For Enterprises

Connected infrastructure

The most powerful decentralized network supported and built on by a community of enterprises and Web3 builders.

What are people saying?

The best technology, on the best blockchain. Don’t take our word for it. See what some of our community members have to say!

Cryptomaniac uses blockchain technology for its backend. It’s a fantastic tool and we recommend that every dapp company look into using BlockChain.

Martin Flannick

Manager at Cryptomaniac.io

BlockChain is an amazing tool! Awesome! It helped us make our system more robust and reliable. Thank you for everything you are doing and keep it up!

Claire Hoggard

Founder of CoinCoin.crypto

Building dapps with BlockChain is very easy and fast. It’s a legitimate 100x improvement in developer experience over the technology we used before.

Ivan Dobrovosky

Founder at megablock.io

BlockChain is a middle-layer protocol that enables developers to quickly create decentralized applications (dApps) on that can be independent.

Randy Clarks

CEO at blacoin.io

Featured in:

A New Era of Finance

Discover BLCK Token

We, here at BlockChain, together with our customers, are building a more inclusive financial system where more people and enterprises have access to better, faster and bulletproof secure financial services.

Staking

Take part in the future of BlockChain by giving your opinion in our internal politics

Burn Tech

Take part in the future of BlockChain by giving your opinion in our internal politics

Participation

Take part in the future of BlockChain by giving your opinion in our internal politics

Community

Take part in the future of BlockChain by giving your opinion in our internal politics

Yeld Program

Take part in the future of BlockChain by giving your opinion in our internal politics

Top Benefits

Take part in the future of BlockChain by giving your opinion in our internal politics

Unbank yourself

in 3 simple steps!

Get the app

Web, iOS and Android

Verify your identity

For the security of your assets

Transfer your crypto

Borrow, stake and earn

Your data, one world

We don’t own or operate a single data center. Instead, BlockChain Technology takes advantage of our massive global network of nodes that enables unparalled security, privacy, availability and cost savings.

Active nodes

15,322

Store capacity

10+ PBytes

Objects

625 Million

Data pieces

42 Billion

Strong minded people

Join BlockChain Community

We belive in the power of our members. We promote open source coding and creative contrubution from people with a diverse set of skills and interests. Join us now!

Join our Discord Server

Get in touch on Telegram

Reddit.com/BlockChain

discourse

Join the forums on Discourse

MonogramCreated with Sketch.

Medium.com/BlockChain

Follow us on Twitter

Product Roadmap

Stay up to date with the team’s latest progress on product development. Started back in 2018, the BlockChain project continues to break boundries in Web3 development.

News & Events

Latest articles from our blog

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

За проверка на допустимостта на въззивното решение с оглед констатацията на въззивния съд, че след предявяване на иска за собственост процесния имот, представляващ самостоятелен обект в сграда, е погинал и не съществува. (По иск от физическо лице против „Експрес гаранцион комерс” ЕООД за установяване, че ищецът е собственик на недвижим имот, основан на твърдение за придобиване на правото на собственост на основание договор за покупко-продажба)

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

За проверка на допустимостта на въззивното решение с оглед констатацията на въззивния съд, че след предявяване на иска за собственост процесния имот, представляващ самостоятелен обект в сграда, е погинал и не съществува. (По иск от физическо лице против „Експрес гаранцион комерс” ЕООД за установяване, че ищецът е собственик на недвижим имот, основан на твърдение за придобиване на правото на собственост на основание договор за покупко-продажба)

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Искане за отмяна на влязло в сила съдебно решение на осн. чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК по твърдение, че молителите не са били надлежно представлявани в производството по делото поради това, че упълномощеният от тях адвокат изгубила адвокатската си правоспособност. (По иск за нищожност на делба на основание чл. 75, ал. 2 ЗН)

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Искане за отмяна на влязло в сила съдебно решение на осн. чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК по твърдение, молителят е бил лишен от възможност да участва в делото, тъй като не е бил редовно призован по реда на чл. 47 ГПК. (По молба за изменение на размера на месечна издръжка, определена със спогодба между родителите)

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Допустим ли е косвен контрол за законосъобразност на влязъл в сила административен акт, който да бъде извършен инцидентно от съда в гражданския процес, воден между участниците в административното производство по издаването на акта? (По искове с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т.1-3 от служител срещу Университет по архитектура, строителство и геодезия)

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

За задължението на въззивния съд да обсъди твърденията, доводите и възраженията на страните, относими към спорния предмет, както и да извърши самостоятелна преценка на всички относими, допустими и необходими за разрешаване на спора доказателства. (По установителен иск по реда на чл. 124, ал. 1 ГПК за признаване за установено по отношение на ответника, че ищецът е собственик, на основание придобивна давност, на реална част от поземлен имот, евентуално – собственик, на основание придобивна давност, на реална част от сграда)

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Попада ли в хипотезата на чл. 628а ТЗ вземане за законна лихва, заявено с молбата по чл. 625 ТЗ като дължимо за период преди подаването ѝ с конкретно посочен начален момент? (По искове с правно основание чл. 694 ТЗ, вр. с чл. 86 ЗЗД от „ЕС ДЖИ И КЪНСЪЛТИНГ“ ЕООД срещу „Въгледобив Бобов дол“ ЕООД /н./ за установяване съществуването на вземане в общ размер на 1 717 576, 89 лв., представляващо законна лихва за забава)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!