чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

Материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитие на правото.

Решение № 144 от 16.08.2019 г. по гр. д. №4338/2018 г.

1. Каква е спецификата на иска за обявяване на разпоредителна сделка за недействителна спрямо банката-кредитор (чл. 135 ЗЗД), когато е извършена в период на плащания от солидарен длъжник на вноските по договора за банков кредит?
2. Кога следва да е възникнало и до кога следва да съществува регресното вземане на солидарния длъжник, извършвал плащанията, към другия солидарен длъжник?
3. Може ли да се приеме, че действията на съдлъжника по увреждането на кредитора същевременно са увреждащи и за солидарния длъжник, извършвал плащанията?
Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

Определение № 388 от 14.08.2019 г. по т. д. № 1157/2019 г.

Приложима ли е арбитражна клауза, включена в действащ договор между страните, към спор с предмет различно правоотношение между тях, което е възникнало ex lege по силата на последваща нормативна уредба?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 381 от 13.08.2019 г. по т. д. № 172/2019 г.

Относно реда, по който следва да бъде ангажирана отговорността за претърпени от бенефициента вреди поради неизпълнение на задължение на административен орган, произтичащо от Наредба №1/26.01.2009г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009г. – 2013/2014г.

Решение № 113 от 08.08.2019 г. по гр. д. № 3243/2018 г.

Дали отказът на ползващия съсобствен недвижим имот сънаследник, да приеме предложение на съсобствениците за доброволна делба на този имот, представлява действие, с което се отблъсква владението им?

Решение № 19 от 08.08.2019 г. по т. д. № 2511/2017 г.

Относно характера на винкулираните акции съгласно чл. 185, ал. 2, изр. 2 ТЗ и правните последици от прехвърлянето им.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО