Определение №25/31.01.2020 по дело №4906/2019

Относно очевидна неправилност на съдебния акт по причина, че съдът е счел, че не са изпълнения указанията, каквито в действителност не са дадени.

Решение №9/27.01.2020 по дело №1629/2019

Не може да се приеме, че несъответствията в диспозитива на въззивното решение биха могли да бъдат отстранени по реда на чл.247 ГПК /чрез поправка на очевидна фактическа грешка във въззивното решение/ или на чл.251 ГПК /чрез тълкуване на решението/, тъй като тези несъответствия са следствие на допусната от съда, поради нарушение на логическите правила, грешка при формиране на вътрешното му убеждение, а не на несъответствие между формираната и изразена воля на съда /очевидна фактическа грешка/ или на неяснота при изразяване на тази воля. Формирана е воля едновременно за уважаване на иска по чл.54, ал.2 ЗКИР за част от имот с граници, обозначени в прието пред въззивната инстанция заключение на вещо лице, и за потвърждаване на първоинстанционното решение, касаещо друга, различна част от спорния имот /с различни граници и площ/, без да е съобразено, че разликата между заключенията, приети пред първата и пред въззивната инстанция, логически води до необходимост за изменение на първоинстанционното решение, в случай че се кредитира приетото пред въззивната инстанция заключение.

Решение №95/21.01.2020 по дело №3579/2018

Изводът за очевидна неправилност е обоснован с констатациите на касационния съд за допуснато грубо нарушение на процесуалните правила, относими към дейността на въззивния съд при постановяване на решението. Изложените в него съображения относно направените изводи за правилно установена от първоинстанционния съд фактическа обстановка и правилни правни изводи, сочат на произнасяне на въззивния съд като контролноотменителна инстанция, дейността на която е проверяваща по отношение на законосъобразността на фактическите и правни изводи на първоинстанционния съд, при действието на отменената процесуална уредба.

Решение №94/13.01.2020 по дело №4606/2018

Очевидна неправилност след преценка на касационния съд, че при постановяване на въззивното решение са допуснати групи нарушения на императиви правни норми относно лицата – съсобственици и обема на техните права.

Определение №527/27.12.2019 по дело №2139/2019

Дали не са очевидно неправилни изводите на съда както в частта за квотите на съделителите, така и спрямо отхвърления иск за делба на сгради - поради несъобразяването на допускането на делбата, респ. отхвърлянето ѝ, с установеното от вещото лице и неоспорено от страните предназначение на сградите и обособените от тях самостоятелни обекти на правото на собственост, които не съответстват на заснемането на сградите в кадастралната карта?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО