Решение №254/21.01.2020 по дело №940/2019

Относно данните за упражнено от бащата домашно насилие, с оглед сочената в изложението практика на ЕСПЧ / делото „Опуз срещу Турция” и „Б. срещу България”/ и служебно известната на съда практика на ВКС.
Относно оспорената от касаторката възможност на бащата да полага дълготрайно пълноценна лична грижа за двете деца, с оглед приетото в практиката на ВКС / напр. р. по гр.д. №4648/14 г. на четвърто г.о./, че проявените от родителя лична грижа и отношение към децата са сред съществените обстоятелства по чл.59, ал.4 СК, към които препраща чл.127, ал.2 от същия закон.

Решение №67/12.09.2019 по дело №1392/2018

Неравноправна ли е по смисъла на чл.143 от ЗЗП клауза от договор за кредит, съгласно която всички вреди от валутните промени и валутният риск са в тежест само на потребителя и намират ли приложение за валутните разлики изключенията по чл.144, ал.3 от ЗЗП?

Решение № 92 от 09.09.2019 г. по т. д. № 2481/2017 г.

Дали констатираната от съда нищожност по чл. 146 ЗЗП на уговорка в клауза от договор за банков кредит, предвиждаща право за банката - кредитор да променя едностранно размера на договорната възнаградителна лихва по кредита, обуславя нищожност и на съдържащата се в същата клауза уговорка за заплащане от кредитополучателя на договорна лихва в конкретно определен размер?
Определение

Определение № 206 от 14.05.2019 г. по гр. д. № 1447/2019 г.

Гражданско или търговско е дело с предмет правоотношения, възникнали по договор за изпълнение на строителни работи, сключен между физическо лице и търговец във връзка с упражняваното от него занятие и какъв е прагът за достъп до касационно обжалване на въззивното решение по делото?

Решение № 3 от 17.04.2019 г. по т. д. № 1831/2017 г.

Изискуемо ли е, в хипотезата на предявен иск по чл. 422, ал. 1 ГПК, вземане, произтичащо от договор за заем, сключен с финансова институция, в който договор се съдържа уговорка, че целият заем става предсрочно изискуем при неплащането на определен брой вноски, но чиято предсрочна изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение от кредитора – финансова институция?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО