чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК

Материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е решен в противоречие с практиката на Върховния касационен съд.

Решение № 82 от 09.08.2019 г. по т. д. № 1206/2018 г.

Допустимо ли е да се променя предметът на обществената поръчка чрез устно договаряне на допълнителни видове строително монтажни работи в отклонение от съществените параметри на първоначално възложената обществена поръчка?

Решение № 83 от 14.08.2019 г. по търг. д. № 1549/2018 г.

Лишено ли е от правно основание включването в предмета на договора за наем на застроен имот – публична държавна собственост на идеални части от дворното място?

Определение № 371 от 09.08.2019 г. по т. д. № 1389/2018 г.

По отношение мотивиране спирането на производството по исковете по чл. 76, ал. 1 ЗМГО.

Решение № 102 от 08.08.2019 г. по т. д. № 2053/2018 г.

Дали предизвестието по чл. 125, ал. 2 ТЗ може да се оттегля преди изтичане на неговия срок?

Решение № 112 от 07.08.2019 г. по гр. д. № 3065/2018 г.

Позоваването на придобивната давност елемент ли е от фактическия състав на придобивното основание по чл. 79 ЗС и от кой момент се счита, че е осъществено придобивното основание – от момента на позоваването на изтекла придобивна давност или от момента на изтичането на предвидения за това от закона срок?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО