чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК

Материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е решен в противоречие с практиката на Върховния касационен съд.

Решение №281/22.01.2020 по дело №7/2019

Относно критериите, които формират съдържанието на понятието справедливост по чл.52 ЗЗД и са от значение за определяне на обезщетението за неимуществени вреди в резултат на получено професионално заболяване, установено с експертно решение на ТЕЛК.

Решение №156/21.01.2020 по дело №336/2019

Относно задължението на съда да установи служебно (ex officio) съдържанието на приложимото чуждо право, относимо към фактическата обстановка.

Решение №244/21.01.2020 по дело №983/2019

Кои са необходимите предпоставки, за да се приеме, че е сключен договор за заем по чл. 240 ЗЗД?
При какви обстоятелства изявлението на страната, приложено като доказателство по делото и обективиращо признание на неизгоден за нея факт, следва да бъде счетено като извънсъдебно признание за задължение?
Каква е процесуалната сила и доказателствената стойност на направеното извънсъдебно признание от ответника по делото и може ли съдът да основе решението си само въз основа на извънсъдебно признание или следва да прецени същото с оглед всички обстоятелства по делото?

Решение №252/21.01.2020 по дело №566/2019

При невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност, длъжен ли е работодателят да му предложи длъжностите, определени за заемане от лица с намалена трудоспособност, а след като работникът или служителят избере някоя от тях, компетентният здравен орган (в случая ТЕЛК) следва да удостовери дали избраната работа е подходяща за здравословното му състояние?

Решение №266/21.01.2020 по дело №1255/2019

За отговорността от непозволено увреждане, когато по договор между две дружества едното е възложило на другото определена работа, при и по повод извършването на която настъпят вреди.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО