image_pdfimage_print
Решение

Решение № 643 от 15.03.1978 г. по гр. д. № 3320/1977 г.

Съгласието е изразено и е спазена необходимата писмена форма с нотариално заверен подпис от другия съпруг с подписването на нотариалния акт за покупко-продажба на недвижим имот в качеството на пълномощник на съпруга, след като и този акт е надлежно подписан от нотариуса или от районния съдия.
Решение

Решение № 853 от 14.01.2010 г. по гр. д. № 1145/2008 г.

Решението на съда по конститутивния иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД има сила на присъдено нещо, която обаче обхваща само спорното потестативно право, но не и новото правно положение, създадено с конститутивното решение. То може да бъде предмет на спор ако се оспорват гражданските последици на решението. Това е така, защото предмет на силата на присъдено нещо е съдебно признатото потестативно право, но не и конститутивните последици на решението и породената от него правна промяна. Продажбата на чужд имот не е нищожна, а няма вещноправен ефект по правилото, че никой не може да прехвърли повече права, отколкото сам притежава.
Решение

Решение №426/14.05.2009 по дело №308/2008

Произнасяйки се по непредявен иск за прогласяване на нищожността на вписването на ипотеката при заявен петитум на исковата молба за прогласяване нищожност на самата ипотека, първоинстанционният съд е постановил едно недопустимо решение. Макар в мотивите на решението да е разгледана нищожносттта на ипотеката по чл.26 от ЗЗД, диспозитивът на решението, от който се формира силата на пресъдено нещо на съдебните решения, е за нищожност на вписването на ипотеката, което както бе изложено по-горе е налице само при наличието на някое от посочените в чл. 472 ГПК /отм./ основания. Като е оставил в сила горепосоченото недопустимо решение на първоинстанционния съд, въззивният съд също е постановил недопустимо решение.
Решение по чл. 290 ГПК

Решение № 282 от 27.04.2009 г. по гр. д. № 5520/2007 г.

По отношение на отнети имоти, за които възниква правото на възстановяване по реда на ЗВСОНИ или ЗСПЗЗ давността съгласно чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ започва да тече от 1997 г. и към момента на предявяване на исковата молба през 2004 г. не е изтекла.
Решение

Решение № 95 от 05.03.2009 г. по гр. д. № 4867/2007 г.

Извършеното разпореждане с правото на ползване от общината в полза на ищовото дружество не е породило целените правни последици, тъй като общината не е била собственик. Липсата на валидно разпореждане с правото на ползване е обусловило извод за осъществено владение върху имота от страна на ищцовото дружество, ответник по ревандикационния иск, без правно основание. Затова, за извършените подобрения то има право на обезщетение в размер на по-малката сума измежду увеличената стойност и действителните разходи. Правилно въззивният съд е приел, че ищцовото дружество е недобросъвестен владелеци му се дължи обезщетение за процесните подобрения на основание чл. 74, ал. 1 ЗС, а не по чл.72 ЗС.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО