Решение

Решение № 853 от 14.01.2010 г. по гр. д. № 1145/2008 г.

Решението на съда по конститутивния иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД има сила на присъдено нещо, която обаче обхваща само спорното потестативно право, но не и новото правно положение, създадено с конститутивното решение. То може да бъде предмет на спор ако се оспорват гражданските последици на решението. Това е така, защото предмет на силата на присъдено нещо е съдебно признатото потестативно право, но не и конститутивните последици на решението и породената от него правна промяна. Продажбата на чужд имот не е нищожна, а няма вещноправен ефект по правилото, че никой не може да прехвърли повече права, отколкото сам притежава.
Решение по чл. 290 ГПК

Решение № 282 от 27.04.2009 г. по гр. д. № 5520/2007 г.

По отношение на отнети имоти, за които възниква правото на възстановяване по реда на ЗВСОНИ или ЗСПЗЗ давността съгласно чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ започва да тече от 1997 г. и към момента на предявяване на исковата молба през 2004 г. не е изтекла.

Решение № 211 от 20.05.2008 г. по гр. д. № 6087/2007 г.

Отговорността на държавата е въздигната в конституционната норма на чл. 7 КРБ, както и в Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани /1989 г./, преименуван през 2006 г. в Закон за отговорността на държавата и общините за вреди. Според принципа, установен в Конституцията и в закона за незаконните актове и действия на длъжностните лица, които са физически лица, отговаря само държавата, в лицето на нейният държавен орган - юридическо лице, с който съответните длъжностни лица, преки причинители на вредата се намират в трудови, или служебни отношения.
Решение

Решение от 05.03.2007 г. по търг. д. № 889/2006 г.

Как трябва да се съобщи цесията от цедента, за да има действие спрямо длъжника по прехвърленото вземане,съгласно чл. 99, ал. 4 ЗЗД?
Решение

Решение от 05.03.2007 г. по търг. д. № 889/2006 г.

Как трябва да се съобщи цесията от цедента, за да има действие спрямо длъжника по прехвърленото вземане,съгласно чл. 99, ал. 4 ЗЗД?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО