Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото поотделно и в тяхната съвкупност и взаимна връзка?

Дали и в кои случаи при наличие на данни за поведенчески прояви на лицето, изразяващи се във физическа и словесна агресия, непристойно и агресивно поведение прокурорът следва да приеме, че е налице конфликт по смисъла на чл. 147, ал. 2 ЗЗдр и да откаже да внесе искане за задължително настаняване и лечение по чл. 157 ЗЗдр?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

След като чл. 127, ал. 1 ГПК, т.т. 3, 4 и 5 изискват исковата молба да съдържа цената на иска, когато той е оценяем; изложение на обстоятелствата, на които се основава искът и в какво се състои искането, длъжен ли е ищецът да даде правна квалификация на предявения иск и когато извършва преценка дали са изпълнени дадените на ищеца указания за отстраняване нередовности на исковата молба, трябва ли съдът да посочи конкретно кои от указанията са изпълнени и кои не, в случай, че се претендират парични вземания, възникнали в резултат на строително-ремонтни дейности по жилищна сграда, притежавана в режим на етажна собственост?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Налице ли е „тежко“ нарушение на трудовата дисциплина, по смисъла на чл. 190, ал. 1, т. 7 КТ, в случай на виновно неизпълнение на трудови задължения, по смисъла на чл. 126, т. 5 КТ, от значение ли е продължителността във времето на извършеното нарушение на трудовата дисциплина или съдът дължи изследване на обстоятелството дали нарушението би могло да създаде възможност за значителни неблагоприятни последици за работодателя, независимо от неговата продължителност?
Нарушението на трудови функции, свързани със задължения по опазване на обществената сигурност, по опазване на живота и здравето на множество хора или на сериозни материални блага, винаги ли се квалифицира като тежко нарушение на трудовата дисциплина?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За валидността на договор за адвокатско възнаграждение, уговорено в процент върху определен интерес от изхода на спора (чл. 36, ал. 4 ЗАдв), има ли значение, че спорът е за обезщетение за неимуществени вреди?

Законът допуска ли съдът да определи възнаграждението съгласно наредбата по чл. 36 ЗАдв, когато установи нищожността на договора между адвоката и клиента?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ изисква ли преди прекратяването на трудовото правоотношение на това основание работникът/служителят да бъде изрично уведомен, че са променени изискванията към образованието и/или квалификацията за изпълняваната работа?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Обстоятелството, че в подаденото заявление заявителят се е вписал като наследник на едно лице, но е представил документи, легитимиращи единствено него като собственик, равнозначно ли е на липса на заявление за възстановяване на собствеността в полза единствено на заявителя и пропуснат срок по чл. 11 ЗСПЗЗ?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

В кой момент се преклудира възражението за придобиване по давност на идеална част от съсобствен имот в производството по съдебна делба, когато това възражение е заявено като защитно средство срещу направено в отговора на исковата молба твърдение на съделител- ответник по делбеното дело, че е изключителен собственик на делбения имот по завещание, което завещание обаче не е представено с отговора, а по-късно, и по което завещание съдът е дал срок на съделителите да заявят становище?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

При иск по чл. 109 ЗС представлява ли неоснователно действие, пречещо на ищеца да упражнява правото си на собственост липсата на съгласие за съвместно ползване на електрическа инсталация в собствения на ответника имот в хипотеза, в която за доставка на електрическа енергия е сключен договор между ответника и електроразпределителното дружество и към момента на придобиване на самостоятелния обект в сграда от ищците имотът им е бил електрифициран и ответникът е заплащал консумираната електрическа енергия на електроразпределителното дружество, а собствениците на самостоятелни обекти, електроснабдени през неговия имот, са му възстановявали сумите за консумираната в техните имоти електрическа енергия?