Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Прекъсва ли се причинно-следствената връзка между незаконното уволнение и възникването на правото на платен годишен отпуск в периода от незаконното уволнение до възстановяване на работа на служителя, ако той е започнал работа при друг работодател в периода на незаконното уволнение до възстановяването?
Дължимото обезщетение по чл. 224 КТ наподобява ли задължение на работодателя за обезвреда за причинени вреди под формата на пропуснати ползи?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

По съмнения за недопустимост – с цел да се извърши преценка дали решението на районния съд ще има значение за правилното решаване на спора по делбеното дело относно съделителите и квотите в съсобствеността, а оттам – и дали обжалваното въззивно решение е недопустимо и подлежи на обезсилване като постановено при наличие на отрицателна процесуална предпоставка за упражняване правото на иск по обусловеното дело – висящ преюдициален спор от значение за правилното решаване на обусловения спор.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Поради вероятността въззивното решение да е постановено по нередовна искова молба и по неизяснен предмет на спор (чл. 129, ал. 1 ГПК, вр. чл. 127, ал. 1 ГПК, т. 4 и т. 5), досежно твърденията на ищцата за недействителност на договора и заявеното от нея впоследствие неконкретизирано изявление, че „не поддържа исковете за нищожност на договора.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Допустим ли е иск по чл. 124, ал. 1 КТ, във вр. с чл. 207, ал. 1, т. 2 КТ който се основава на твърдения за вреди от липси, установени при работата на наследодателя на ответниците, осъществявал отчетнически функции?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Относно дължимата от съда проверка за наличието на пряка причинно-следствена връзка между нарушението на правото на ЕС и произтичащите от него права, и твърдените претърпени вреди, като основна предпоставка за ангажиране отговорността на държавата.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2017

Възможно ли е да се търси обезщетение за нарушение на правото на ЕС – чл. 59 на Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13.11.2007 г. относно платежни услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/67/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 95/7/ЕО, на основание чл. 4, пар. 3 ДЕС, при условие, че нормите на Директивата вече са транспонирани и са станали част от вътрешното законодателство, в случаите, когато те не са приложени от националния съд?
Кой е длъжен да дава правна квалификация на спорното право и да посочва приложимата правна норма?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Кои са фактите и обстоятелствата, които следва да се вземат предвид от съда, при определяне обичайното местопребиваване на дете по смисъла на чл. 8 от Регламент № 2201/2003 на Съвета от 27.11.2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност при определяне на международната компетентност на съда да разгледа предявен иск с правно основание чл. 132 СК за лишаване от родителски права?
Кой носи доказателствената тежест за установяване на посочените факти и обстоятелства?

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Относно дължимата от съда проверка за наличието на пряка причинно-следствена връзка между нарушението на правото на ЕС и произтичащите от него права, и твърдените претърпени вреди, като основна предпоставка за ангажиране отговорността на държавата.