Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

От кой момент поражда действие отмяната на ППВС №3/18.11.1980 г., извършена с т. 10 на ТР №2/26.06.2015 г. на ВКС на ОСГТК за вземания по изпълнително дело, което е образувано преди приемането му?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства, като посочи кои от доводите и възраженията са неоснователни?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Може ли съдът да приеме за доказан факт, за установяването на който е приел, че са необходими специални знания, въз основа на експертиза, която не може категорично да отговори, а вещото лице е изразило своя хипотеза и друга оспорена експертиза, която дава еднозначен отговор, но въз основа на тълкуване на технически правила, съдържащи легално определение на съоръжение и предпоставките за поставянето му, без да изследва техническите характеристики на самото съоръжение и след като е отхвърлил искането за назначаване на разширена експертиза?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства?

Длъжен ли е съдът да формира вътрешното си убеждение като прецени всички обстоятелства по делото при спазване на научните, опитните и логическите правила?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Как се разпределя отговорността за вреди от диви животни върху селскостопанска продукция между лицата, стопанисващи дивеча и земеделския производител, в чиито имоти е унищожената селскостопанска продукция?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2020

При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл. 183 ЗЗД?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Дали претендираната в производството по гражданскоправен спор пропусната в причинно-следствена връзка от деликт полза следва да бъде доказана от ищеца, когато основанието на иска (чл. 2б, ал. 1 ЗОДОВ) се оспорва от ответника, но с влязло в сила решение е уважен иск между същите страни, на същото основание за предходен период от време?

Следва ли въззивният съд да основе своите изводи на цялостна преценка на доказателствата по делото и следва ли да разглежда и отговори на всички възражения и доводи на страните по съществото на правния спор?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Дали решението на едноличния собственик на капитала да разпредели дивидент в размер на цялата нетна печалба от дейността на дружеството има характер на сделка, увреждаща кредиторите или има само вътрешно-дружествени последици?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Съдът има ли право служебно да се произнася по нищожността на сключения между страните договор, ако не бъде предявено възражение за нищожност с отговора на исковата молба?