чл. 186, ал. 2 ЗЗП

« Обратно към нормативния акт

Закон за защита на потребителите

Чл. 186. […] (2) Нарушение на колективните интереси на потребителите е всяко действие, което уврежда колективни интереси на потребителите и противоречи на разпоредбите на:
1. (изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 09.09.2007 г.; бр. 102 от 2008 г.; изм. изцяло, бр. 18 от 2011 г.; изм., бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.; доп., бр. 57 от 2015 г.) глава четвърта, раздел I „Договори извън търговския обект и договори от разстояние” и раздел III “Нелоялни търговски практики”, глава пета, раздел II “Гаранция на потребителската стока” и раздел III “Рекламации”, глава шеста “Неравноправни клаузи в потребителски договори” и глава седма “Договори за разпределено във времето право на ползване на собственост. Договори за дългосрочни ваканционни продукти. Договори за препродажба и замяна” раздел II „Алтернативно решаване на потребителски спорове” и раздел III „Помирителни комисии за решаване на потребителски спорове” от тази глава;
2. (изм. – ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.; изм., бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) глава седма, раздел II „Договори за туристически пакети и свързани туристически услуги” от Закона за туризма;
3. (изм. изцяло – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) глава четвърта “Търговски съобщения” от Закона за радиото и телевизията;
4. (изм. – ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 30.06.2006 г., бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г.; изм. изцяло, бр. 18 от 2011 г.) глава единадесета “Реклама на лекарствените продукти” от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
5. (нова – ДВ, бр. 51 от 2006 г., в сила от 24.12.2006 г.) Закона за електронната търговия ;
6. (нова – ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 30.06.2006 г.) Закона за потребителския кредит ;
7. (нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние
8. (нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Закона за дейностите по предоставяне на услуги;
9. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 51 от 2006 г., предишна т. 6, доп., бр. 53 от 2006 г., в сила от 30.06.2006 г., в сила от датата на присъединяването на Република България към Европейския съюз, предишна т. 7, изм., бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; предишна т. 8, бр. 18 от 2011 г.) други закони, имащи отношение към защитата на потребителите, или
10. (нова – ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 30.06.2006 г., предишна т. 8, изм., бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; предишна т. 9, бр. 18 от 2011 г.) националното законодателство на държава – членка на Европейския съюз, което въвежда следните директиви:
а) (изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г.,в сила от 09.09.2007 г.; отм., бр. 102 от 2008 г.)
б) (изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 09.09.2007 г.; изм., бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Директива 2011/83/ЕС;
в) (изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г.,в сила от 09.09.2007 г.; изм. изцяло, бр. 18 от 2010 г., в сила от 12.05.2010 г.) Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета (ОВ, L 133 /66 от 22 май 2008 г.);
г) (изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 09.09.2007 г.; изм., бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални медийни услуги (Директива за аудио-визуалните медийни услуги) (ОВ, L 95/1 от 15 април 2010 г.);
д) (изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 09.09.2007 г.; изм., бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета (ОВ, L 326/1 от 11 декември 2015 г.), наричана по-нататък „Директива (ЕС) 2015/2302″;
е) (изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г.,в сила от 09.09.2007 г.; отм., бр. 102 от 2008 г.)
ж) (изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г.,в сила от 09.09.2007 г.) Директива 93/13/ЕИО на Съвета относно неравноправните клаузи в потребителските договори;
з) (изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 09.09.2007 г.; изм. изцяло, бр. 18 от 2011 г.) Директива 2008/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна (ОВ, L 33/10 от 3 февруари 2009 г.);
и) (изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г.,в сила от 09.09.2007 г.; отм., бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.);
к) (изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г.,в сила от 09.09.2007 г.) Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции
л) (изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г.,в сила от 09.09.2007 г.) Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия);
м) (изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г.,в сила от 09.09.2007 г.)Директива 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно дистанционна търговия на потребителски финансови услуги и за изменение на Директива 90/619/ЕИО на Съвета и на директиви 97/7/ЕО и 98/27/ЕО;
н) (нова – ДВ, бр. 64 от 2007 г.,в сила от 09.09.2007 г.) Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета.
о) (нова – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар.
п) (нова – ДВ, бр. 57 от 2015 г.) Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) (ОВ, L 165/63 от 18 юни 2013 г.).
11. (Нова – ДВ, бр. 57 от 2015 г.) Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители).

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт