чл. 186, ал. 2, т. 1 ЗЗП

« Обратно към нормативния акт

Закон за защита на потребителите

Чл. 186. […] (2) Нарушение на колективните интереси на потребителите е всяко действие, което уврежда колективни интереси на потребителите и противоречи на разпоредбите на:
1. (изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 09.09.2007 г.; бр. 102 от 2008 г.; изм. изцяло, бр. 18 от 2011 г.; изм., бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.; доп., бр. 57 от 2015 г.) глава четвърта, раздел I „Договори извън търговския обект и договори от разстояние” и раздел III “Нелоялни търговски практики”, глава пета, раздел II “Гаранция на потребителската стока” и раздел III “Рекламации”, глава шеста “Неравноправни клаузи в потребителски договори” и глава седма “Договори за разпределено във времето право на ползване на собственост. Договори за дългосрочни ваканционни продукти. Договори за препродажба и замяна” раздел II „Алтернативно решаване на потребителски спорове” и раздел III „Помирителни комисии за решаване на потребителски спорове” от тази глава;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт