Home чл. 144, ал. 3, т. 1 ЗЗП

чл. 144, ал. 3, т. 1 ЗЗП

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за защита на потребителите

Чл. 144. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) […] (3) Разпоредбите на чл. 143, т. 7, 10 и 12 не се прилагат по отношение на:
1. сделките с ценни книжа, финансови инструменти и други стоки или услуги, чиято цена е свързана с колебанията/измененията на борсовия курс или индекс или с размера на лихвения процент на финансовия пазар, които са извън контрола на търговеца или доставчика на финансови услуги;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт