чл. 143, т. 3 ЗЗП

« Обратно към нормативния акт

Закон за защита на потребителите

Чл. 143. Неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е всяка уговорка в негова вреда, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя, като: […] 3. поставя изпълнението на задълженията на търговеца или доставчика в зависимост от условие, чието изпълнение зависи единствено от неговата воля;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт