Home чл. 5а ЗЗДет

чл. 5а ЗЗДет

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за закрила на детето

Закрила на деца с изявени дарби
Чл. 5а. (Нов – ДВ, бр. 14 от 2009 г.; изм., бр. 50 от 2010 г.) Закрилата на деца с изявени дарби се осъществява при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на културата, министъра на образованието и науката, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и министъра на младежта и спорта, в която се предвиждат мерки и за:
1. насърчаване на творческите заложби и потребности на децата;
2. осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата;
3. финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии и специализирани образователни програми.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт