Home чл. 4 ЗЗДет

чл. 4 ЗЗДет

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за закрила на детето

Мерки за закрила
Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм., бр. 59 от 2007 г. в сила от 24.07.2007 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2009 г.; изм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., влизането в сила изменено на 01.07.2020 г., бр. 101 от 2019 г.) (1) Закрилата на детето по този закон се осъществява чрез:
1. съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда;
2. настаняване в семейство на роднини или близки;
3. (отм. – ДВ, бр. 63 от 2003 г., нова, бр. 38 от 2006 г.) осиновяване;
4. настаняване в приемно семейство;
5. (нова – ДВ, бр. 14 от 2009 г.; изм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., влизането в сила изменено на 01.07.2020 г., бр. 101 от 2019 г.) предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа;
6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 14 от 2009 г.; отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., влизането в сила изменено на 01.07.2020 г., бр. 101 от 2019 г.);
7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) полицейска закрила;
8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) специализирана закрила на обществени места;
9. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) информиране за правата и задълженията на децата и родителите;
10. (предишна т. 9 – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) осигуряване на превантивни мерки за сигурност и защита на детето;
11. (предишна т. 10 – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) осигуряване на правна помощ от държавата;
12. (изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.; предишна т. 11, бр. 14 от 2009 г.) специални грижи за децата с увреждания;
13. (нова. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 24.07.2007 г.; предишна т. 12, бр. 14 от 2009 г.) вземане на временни мерки за закрила на дете в случаите и при условията на чл. 12 от Конвенцията за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата, съставена в Хага на 19 октомври 1996 г. (ратифицирана със закон-ДВ, бр. 9 от 2006 г.) (ДВ, бр. 15 от 2007 г.), наричана по-нататък “Конвенцията от 1996 г.”
(2) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2003 г.; изм., бр. 14 от 2009 г.) Дете може да бъде осиновено при условията и по реда на Семейния кодекс.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 63 от 2003 г.; изм., бр. 14 от 2009 г.; отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., влизането в сила изменено на 01.07.2020 г., бр. 101 от 2019 г.)

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт