Home чл. 3 ЗЗДет

чл. 3 ЗЗДет

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за закрила на детето

Принципи на закрила
Чл. 3. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм., бр. 38 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2009 г.) Закрилата на детето се основава на следните принципи:
1. зачитане и уважение на личността на детето;
2. отглеждане на детето в семейна среда;
3. (изм. изцяло – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) осигуряване най-добрия интерес на детето;
4. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) специална закрила на дете в риск;
5. насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето;
6. подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация;
7. временен характер на ограничителните мерки;
8. (нова – ДВ, бр. 36 от 2003 г.) незабавност на действията по закрила на детето;
9. (нова – ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм., бр. 38 от 2006 г.; изм. изцяло, бр. 14 от 2009 г.) грижа в съответствие с потребностите на детето;
10. (нова – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) осигуряване развитието на дете с изявени дарби;
11. (нова – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) насърчаване на отговорното родителство;
12. (нова – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) подкрепа на семейството;
13. (нова – ДВ, бр. 38 от 2006 г.; предишна т. 10, бр. 14 от 2009 г.) превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;
14. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 36 от 2003 г., предишна т. 10, бр. 38 от 2006 г.; предишна т. 11, бр. 14 от 2009 г.) контрол по ефективността на предприетите мерки.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт