чл. 73 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт

Закон за задълженията и договорите

Чл. 73. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 1993 г.) (1) Задължението може да бъде изпълнено от трето лице дори против волята на кредитора, освен ако той има интерес то да бъде изпълнено лично от длъжника.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 12 от 1993 г.)

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт