Home чл. 226, ал. 3 ЗЗД

чл. 226, ал. 3 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 226. […] (3) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Нищожно е и дарението, когато то или мотивът, единствено поради който то е направено, са противни на закона или на добрите нрави, а така също и когато условията или тежестта са невъзможни.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт