Home чл. 217 ЗЗД

чл. 217 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 217. (Отм. – ДВ, бр. 85 от 1963 г.) Исковете на купувача по чл. 195 се погасяват в шестмесечен срок, който започва да тече от съставянето на съответния акт, а когато не е бил съставен акт – от изтичането на срока за съставянето му. Начинът и срокът за съставянето на акта се определят с наредба на Министерския съвет.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт