Home чл. 13, ал. 3 ЗВСГЗГФ

чл. 13, ал. 3 ЗВСГЗГФ

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

Чл. 13. […] (3) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 1999 г., изм. и доп.- ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 09.02.2007 г.) Правото на собственост се доказва с нотариални и крепостни актове, нотариално заверени писмени договори, вписани протоколи за делба, съдебни актове, а при липса на такива с емлячни и данъчни регистри, удостоверение за дялово участие в кооперации, стопански карти и списъците към тях и други писмени доказателства, допустими по Гражданския процесуален кодекс. При възможност заявлението се придружава и с описание на имота. Не могат да бъдат основание за доказване правото на собственост:
1. писмени декларации на заявителите;
2. свидетелски показания;
3. протоколи за определяне “предмета на горското стопанство”, издадени въз основа на чл. 22 от Закона за горите от 1922 г. и чл. 20 от Закона за горите от 1925 г.”.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт