Home чл. 51, ал. 1 ЗВПКИИП

чл. 51, ал. 1 ЗВПКИИП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

Условия за вземане на решение за преструктуриране
Чл. 51. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 91 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г.) (1) Органът за преструктуриране по чл. 2 или по чл. 3 взема решение да предприеме действия за преструктуриране на институция, когато са налице едновременно следните условия:
1. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г.) констатирано е, че институцията е проблемна или е вероятно да стане проблемна;
2. (доп. – ДВ, бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г.) с оглед неотложността и други съществени обстоятелства по преценка на органа за преструктуриране няма реална вероятност алтернативни мерки от страна на частния сектор, надзорни действия и мерки за ранна намеса или обезценяването, или преобразуването на съответните капиталови инструменти и приемливите задължения съгласно чл. 89, ал. 5, предприети по отношение на институцията, да предотвратят в разумен срок неизпълнение на задълженията й;
3. (изм. – ДВ, бр. 91 от 2017 г.; изм., бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г.) действието по преструктуриране е необходимо в обществен интерес в съответствие с ал. 8.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт