пар. 5, т. 73 ДР ЗУТ

« Обратно към нормативния акт

Закон за устройство на територията

§ 5. По смисъла на този закон: […] 73. (нова – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) „Общински обекти от първостепенно значение” са: общински пътища, метрополитени, трамвайни трасета, улици от първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други обекти – публична общинска собственост, определени в програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост за обекти от първостепенно значение.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт