Home пар. 16, ал. 1 ПР ЗУТ

пар. 16, ал. 1 ПР ЗУТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за устройство на територията

§ 16. (1) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Строежи, изградени до 7 април 1987 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт