чл. 61, ал. 4 ЗУТ

« Обратно към нормативния акт

Закон за устройство на територията

Чл. 61. […] (4) (Нова – ДВ, бр. 65 от 2004 г.) Озеленените площи по ал. 2 и площите със специфично предназначение по ал. 3 – собственост на държавата и общините, са публична собственост.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт