Home чл. 43 ЗУТ

чл. 43 ЗУТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за устройство на територията

Чл. 43. (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.; доп., бр. 101 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2021 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) За нови сгради необходимите гаражи и места за паркиране задължително се осигуряват в границите на урегулирания поземлен имот.
(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.; изм., бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.; изм., бр. 16 от 2021 г.) Изключения от разпоредбата по ал. 1 се допускат от органа, който следва да издаде разрешението за строеж, когато нормативно необходимите гаражи и места за паркиране не могат да бъдат осигурени в границите на урегулирания поземлен имот поради технически или нормативни причини, като: размери и/или наклон на урегулирания поземлен имот, хидрогеоложки условия, санитарно-охранителни зони и други при условия, определени в наредбата по чл. 75, ал. 4 .
(3) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.; отм., бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.; нова – ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Когато урегулираният поземлен имот е обща част към сграда – етажна собственост, необходимите места за паркиране могат да бъда осигурени и в свободната дворна площ чрез разпределяне на ползването на част от дворното място от общото събрание на етажните собственици при спазване на нормативите за минималната задължително озеленена дворна площ. Когато земята, върху която е изградена жилищната сграда, не е със статут на обща част по чл. 38, ал. 1 от Закона за собствеността, паркирането се осигурява чрез разпределяне на ползването върху тази част от свободната дворна площ, която не е необходима за ползването на сградата по предназначение.
(4) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2021 г.) Подземното паркиране в сгради, разположени в съседни урегулирани имоти, може да се осъществява чрез общ достъп, въз основа на договор в нотариална форма, сключен между различните собственици и/или носители на правото на строеж върху съседните урегулирани имоти. Входовете и изходите, местата за маневриране и други, които служат за общо ползване, са общи части на собствениците (съсобствениците) на съседните подземни паркинг-гаражи, които обслужват, и се определят с инвестиционните проекти.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт