Home чл. 37 ЗУТ

чл. 37 ЗУТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за устройство на територията

Чл. 37. (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2015 г.) (1) Сградите на основното застрояване се изграждат съобразно предназначението на урегулираните поземлени имоти, определено в подробен устройствен план.
(2) Сградите на основното застрояване по предназначение са жилищни, производствени, курортни, вилни, обществено-обслужващи и други, както и сгради със смесено предназначение.
(3) В сградите със смесено предназначение помещенията и обектите за нежилищни нужди, свързани с масов достъп на външни лица, се разполагат под жилищните обекти.
(4) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2015 г.) В сграда в режим на етажна собственост необходимите места за паркиране се осигуряват с инвестиционния проект във:
1. паркинг – гараж със статут на самостоятелен обект в сградата, или
2. паркинг – гараж със статут на обща част в сградата, или
3. отделни места за паркиране със статут на принадлежност към съответните самостоятелни обекти в сградата.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт