Home чл. 205, т. 1 ЗУТ

чл. 205, т. 1 ЗУТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за устройство на територията

Условия за принудително отчуждаване и обезщетяване
Чл. 205. Въз основа на влезли в сила подробни устройствени планове недвижими имоти – собственост на юридически и физически лица, могат да бъдат отчуждавани по реда на Закона за държавната собственост и на Закона за общинската собственост за обекти – публична собственост на държавата и общините, както следва:
1. (доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.; доп., бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) за изграждане и реконструкция на транспортната техническа инфраструктура, преустройство на транспортно- комуникационни мрежи и съоръжения – пътища, улици, алеи, площади, надземни и подземни трасета на железопътни и трамвайни линии и съоръжения към тях;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт