Home чл. 200 ЗУТ

чл. 200 ЗУТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за устройство на територията

Чл. 200. (1) Реално определени части от поземлени имоти в границите на населените места и селищните образувания могат да се придобиват чрез правни сделки или по давност само ако са спазени изискванията за минималните размери по чл. 19.
(2) Правилото на ал. 1 не се прилага в случаите, когато частта от поземления имот се присъединява към съседен имот при условията на чл. 17 , а оставащата част отговаря на изискванията на чл. 19 или се присъединява към съседен имот.
(3) (Отм. – ДВ, бр. 36 от 2004 г.).

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт