Home пар. 10 ПЗР ЗУСЕСИФ

пар. 10 ПЗР ЗУСЕСИФ

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

§ 10. (Изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г.) (1) Започналите и недовършени до влизането в сила на този закон производства се довършват по досегашния ред.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г.) Образуваните до влизането в сила на този закон съдебни дела по жалби срещу изявления за финансови корекции на ръководителя на управляващия орган се довършват по реда на чл. 27, ал. 1 и ал. 5 – 7.
(3) (Нова – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 25.12.2015 г.) Образуваните до влизането в сила на този закон гражданскоправни производства по искови молби срещу изявления за финансови корекции на ръководителя на управляващия орган се довършват по досегашния ред.

[Редакция към ДВ 101/2015] § 10. (1) Започналите и недовършени до влизането в сила на този закон производства се довършват по досегашния ред.
(2) Образуваните до влизането в сила на този закон съдебни производства по жалби срещу изявления за финансови корекции на ръководителя на управляващия орган се довършват по реда на чл. 27, ал. 1 и ал. 5 – 7.
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт/термините