пар. 10, ал. 3 ПЗР ЗУСЕСИФ

« Обратно към нормативния акт

Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

§ 10. […] (3) (Нова – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 25.12.2015 г.) Образуваните до влизането в сила на този закон гражданскоправни производства по искови молби срещу изявления за финансови корекции на ръководителя на управляващия орган се довършват по досегашния ред.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт