Home чл. 26, ал. 1, изр. 2 ЗЮЛНЦ

чл. 26, ал. 1, изр. 2 ЗЮЛНЦ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Свикване на общото събрание
Чл. 26. (1) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт