чл. 33, ал. 4 ЗУЕС

« Обратно към нормативния акт

Закон за управление на етажната собственост

Приемане на решения от общото събрание
Чл. 33. […] (4) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм. изцяло, бр. 57 от 2011 г.) Решенията на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците, когато се отнасят до въпроси от правомощията на общото събрание на собствениците и в сдружението не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа. Управителният съвет (управителят) на сдружението свиква общо събрание на собствениците по реда на раздел II от тази глава. В този случай членовете на сдружението участват в общото събрание на собствениците или определят представител, който гласува с дял, равен на идеалните части, с които е взето решението в сдружението.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт